Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 5. klasse – 2017/2018

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 14 og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsagligt iLitt.dk, iSkriv.dk og Superbog.dk.

(For overbygningens vedkommende drejer det sig om iLitt.dk, iSkriv.dk og Onlineprøver (dansk.onlineproever.dk). )

I årsplanen forudsætter vi at læreren selv supplerer op med stof fra hylderne, for at dække områder som ikke er fokuseret i dette forslag.

Den ligger indforstået i forløbenes timeangivelser, at der suppleres med individuel læsning og træning. Ligesom tidsrammen er udvidet en anelse eftersom erfaringen viser, at tiden altid skrider i mere eller mindre grad.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 32-35: Kiki – den lille heks

Lektioner

20

Varighed

 4 uger

Kiki – den lille heks

I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung. Det primære mål er at give eleverne en forståelse af de problematikker der knytter sig til at blive ældre og modnes. Forløbet sigter derfor til at styrke elevernes identitet og selvforståelse gennem arbejdet med fiktionen.

Vi anbefaler et tværfagligt forløb med kristendomsfaget, eksempelvis med titlen Fra barn til voksen. Her fokuseres de mange overgangsritualer som er repræsenteret i Kristendommen (og i andre religioner) og de sættes i forbindelse med og perspektiveres til kapitlet om overgangsfaser i Kiki – den lille heks.

Det vil være oplagt i dansk at koble symbolikken og tematikken i Kiki – den lille heks til læsningen af uddrag fra udvalgte eventyr og folkeviser.

Ressourcer:

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 36-42: Læsebånds-forløb

Lektioner

Varighed

 6 uger

Læsebånds-forløb

(20 minutters daglig læsning)

Formålet med forløbet er at fastholde elevernes lyst og motivation for at læse samt at styrke elevernes læsefærdigheder. Endvidere er det målet med forløbet at skabe en kultur, hvor læsning er en del af elevernes dagligdag.

Vi foreslår, at man placerer læsebåndet som en fast daglig rutine på 20 minutter gerne på samme tid af dagen, hvis det kan lader sig gøre i forhold til klassen skema.

Forberedelse:

Lav en bogkasse fra skolens bibliotek med et bredt udvalg af bøger i forskellige genre og sværhedsgrader, men opfordre også eleverne til at medbringe deres egne bøger. Som et alternativ kan man gå samlet på biblioteket og find bøger til læsebåndet.

Det er vigtigt, at eleven hver gang har en bog/tekst klar til læsebåndet, som har tekstmængde nok til, at de kan læse hele tiden, så de ikke skal bruge tiden på at finde en ny bog/tekst.

Vi foreslår, at eleverne første gang finder en fast plads, hvor de gerne vil sidde og læse hver gang. Lad det være muligt at finde en krog, vinduskarm eller andre alternativer. Dog anbefaler vi, at man bliver i klassen, og dermed skaber et fællesskab omkring læsningen.

Sæt et ur til 20 minutter. Uret må gerne være synligt for eleverne, så de ved hvor længe læsebåndet varer.

Ud over at finde bøger på skolens bibliotek mener vi det oplagt, at man anvender Superbog.dk, som indeholder mere end 300 titler til frilæsning.

Boganmeldelse – Ovenstående kan kombineres med forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk.

Ressourcer:

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 43-47: Astrid Lindgren

Lektioner

 22

Varighed

 4 uger

Astrid Lindgren

Eleverne skal opnå en forståelse for kendte og ukendte tekster i Lindgrens forfatterskab. Gennem biografisk kendskab til forfatteren får eleverne en erkendelse af koblingen mellem forfatterens liv og de tekster som kom ud af det.

Elevernes slutprodukt, Mesterstykket, bliver en digital bogtrailer.

Ressourcer:

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Aktuelle begivenheder:

BUSTER/CPH PIX FESTIVAL 27.10-9.11.2016

Tjek Alineas facebook-side for opdateringer i forbindelse med festivalen.

Uge 48-52: Makkerlæsning

Lektioner

 13

Varighed

 2 uger

Makkerlæsning

Her læser eleverne med en makker fra et mindre klassetrin, fx fra 3-4.klasse. Varigheden kan variere og forløbet kan strække sig over kortere eller længere tid, men her foreslår vi 2 lektioner om ugen alt efter lærerens temperament. En del af øvelsen kan udvides til at de store elever indledningsvis hjælper de mindre med at finde en tekst, fx på skolens bibliotek eller Superbog.dk Herefter læses der sammen i 15 min ca. hvorefter de taler sammen parvis om det læste.

Ressourcer:

Grammatik – Denne del dækkes ikke specifikt af Alineas portaler. Her henviser vi til de materialer som findes på jeres egen skole og fx til de sekvenser i Alineas Stavevejen og Skrivevejen, som måtte give mening i den forbindelse.

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 1-6: Handlingsreferat

Lektioner

 18

Varighed

 4 uger

Handlingsreferat

Undervisningsforløbet om handlingsreferater adskiller sig fra de øvrige forløb i iSkriv.dk, fordi det er en slags redskabsforløb, som vil kunne indgå i det litteraturarbejde, der foregår i klassen uden for iSkriv.dk. Referater tilhører den komprimerende teksttype. Referatet har forskellige undergenrer, fx mødereferatet, men i dette forløb er der fokus på handlingsreferatet, som eleverne ofte bruger i danskfaget.

Det er oplagt at koble forløbet sammen med litteraturarbejdet i iLitt.dk, som i den forbindelse stiller en række tekster til rådighed.

Ressourcer:

Superbog.dk

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Aktuelle begivenheder:

“Uge 6” (Sex og samfund)

På undervisningsportalen kan du finde materialer, som matcher præcis dine krav til klassetrin, tidsforbrug, fag, emner samt færdigheds- og vidensområder. Materialerne kan du bruge hele året, men nogle kampagneelementer er kun tilgængelige i selve kampagneugen.

Uge 7-10: Nabosprogene Norsk og Svensk

Lektioner

 20

Varighed

 4 uger

Nabosprogene Norsk og Svensk

I dette forløb skal eleverne arbejde med nabosprogene norsk og svensk. Igennem forløbet kommer de til, at læse og lytte til norske og svenske tekster. Eleverne skal også sammenligne Harry Potter på de tre sprog. De møder altså sprogene på forskellige måder.  Til sidst skal eleverne som deres mesterstykke lave en dokumentarfilm ud fra en assistent som sitet stiller til rådighed.

Ressourcer:

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 11-16: Bent Haller

Lektioner

 20

Varighed

 4 uger

Bent Haller

Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige udtryksformer og særligt de temaer, som bliver behandlet i hans historier. I den forbindelse er målet at eleverne kvalificerer deres fortolkningsevner og øger deres refleksion over, hvad fiktion er og hvordan den virker.

Det er oplagt at brede forløbet udover flere lektioner og inddrage forløbene Faglig læsning og læseforståelse og Novellen (ca. 20 lektioner samlet – i kombination med hovedforløbet Bent Haller). Yderligere kan forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk inddrages.

Ressourcer:

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 17-21: Nyhedsartikel

Lektioner

 18

Varighed

 3 uger

Nyhedsartikel

Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for nyhedsartiklens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og analysere en nyhedsartikel og selv at skrive nyhedsartikler, som har en klar disposition og bruger de genremæssige greb, der knytter sig til såvel nyhedsartiklens indhold som form.

Eleverne skal lære nyhedsgenren at kende ved at læse og undersøge nyhedsartikler og de skal planlægge og skrive deres egen nyhedsartikel.

Ressourcer:

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.

Uge 22-25: Reportage

Lektioner

 18

Varighed

 4 uger

Reportage

Målet med forløbet er at give eleverne forståelse for reportagens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og analysere en reportage og at skrive deres egne reportager, hvor de ved at gengive iagttagelser giver læseren en oplevelse af at være på stedet.

Ressourcer:

iStavning.dk – Stavning, tegnsætning og grammatik.