Årsplan 10. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 2014, og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsageligt iLitt.dk, iSkriv.dk, onlineproever.dk og Restudy, som er en del af portalen iDansk udskoling.

I årsplanen opfordrer vi til, at læreren selv supplerer med stof fra andre læremidler – såvel digitale som analoge – for at dække de områder, der ikke er i fokus i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes lektionsangivelser, at der suppleres med individuel læsning og træning, og at læreren byder ind med relevante danskfaglige aktiviteter og benytter sig af mulighederne for at tilpasse form og indhold til den konkrete klasses behov og interesser. Tidsrammen i årsplanen er udvidet en anelse i forhold til angivelserne i forløbsvejledningerne til de enkelte forløb. Derfor er der også tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, hvilket giver læreren en mulighed for at fordele timerne efter temperament. Vores bud på varighed og antal lektioner er under alle omstændigheder vejledende.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne, og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 33-36: Intertekstualitet og eventyr

Lektioner

24+

Varighed

4 uger

Intertekstualitet og eventyr

Tag udgangspunkt i forløbet Intertekstualitet og eventyr i iLitt.dk (op til 24 lektioner). Det primære mål i dette undervisningsforløb er at give eleverne klar og faglig forståelse af, hvordan eventyr ofte anvendes som intertekstuel referenceramme for andre tekster – og dermed vise, at eventyrenes temaer og moraler går igen i andre tekster. På den måde skal eleverne udvikle en forståelse for, hvordan tekster og genrer spiller op mod hinanden. I forløbet arbejder eleverne dels genremæssigt og tematisk med de forskellige eventyr, der anvendes som intertekstuelle referencerammer for de andre tekster, hvorefter eleverne arbejder genremæssigt og tematisk med disse. Som et sekundært mål arbejder eleverne også i dybden med forskellige genrer (rap, kortfilm, krønike, novelle og tegneserie). For en mere grundig indføring i enten intertekstualitet eller eventyr henvises til respektive forløb herom.

Eleverne skal lære begrebet intertekstualitet at kende, at anvende begrebet intertekstualitet i teksttolkning, udvikle deres genrekendskab til eventyr, udvikle deres genrekendskab til andre genrer: rap, kortfilm, krønike, noveller og tegneserie og forstå, at tekster er afhængige af hinanden, og at dette skaber mening. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Kombiner forløbet Intertekstualitet og eventyr med Essay 2 i iSkriv.dk (op til 18 lektioner). Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive et essay. Eleverne skal have en forståelse for essayet som genre, kende genretrækkene for et essay og kunne skrive et essay, hvor de reflekterer over et emne. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx interaktive assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 37-41: Malk de Koijn

Lektioner

24

Varighed

5 uger

Malk de Koijn

Følg forløbet Malk de Koijn i iLitt.dk. I dette forløb skal I arbejde med rapgruppen Malk De Koijns forfatterskab. Gruppens legende, kreative og abstrakte tilgange til det danske sprog har rykket grænserne for, hvad man kan og bør, når man vil skrive lyrik på dansk. Malk de Koijn er mere end en rapgruppe – deres lyriske univers er et fænomen. Det skal I arbejde med her – både gennem analyser af tekster og ved selv at skrive inspireret af Malk de Koijn. Eleverne skal opnå kendskab til Malk de Koijn som rapgruppe og som mennesker og til deres generelle forfatterskab, opnå en forståelse for Malk de Koijns legende og anderledes tilgange til lyrik gennem analyse af udvalgte tekster. Med udgangspunkt i Malk de Koijns forfatterskab og sproglige univers skal eleverne lære, at sproget er levende og en kreativ legeplads. De trænes i at forholde sig til symbolik, billedsprog, metaforer og intertekstuelle referencer i lyrik og i at tænke sprogligt abstrakt igennem produktion af egen lyrik inspireret af Malk de Koijn. De skal udvikle egne lyriske tekster, så de til sidst har skabt deres eget lyriske fantasiunivers i stil med Malk de Koijns eller med deres eget unikke præg. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 43-46: Johannes V. Jensen

Lektioner

24

Varighed

4 uger

Johannes V. Jensen

Følg forløbet Johannes V. Jensen i iLitt.dk (op til 24 lektioner). Det primære mål for dette forløb er, at eleverne skal lære Johannes V. Jensens forfatterskab og særlige skrivestil at kende. En skrivestil, der i løbet af forfatterskabet udvikler sig fra en symbolistisk over en folkelig fortælling til en mytisk ekspressionisme, af nogle kaldet mytisme. Nøglebegreber til hans forfatterskab er fremskridtstro, følelsen af at være rodløs, men samtidig bundet af fortid og historie, rejselyst og udlængsel, men samtidig hjemve – altså en vis grad af modsætninger. Eleverne skal arbejde med hans lyrik, forskellige prosatekster som roman, myter, himmerlandsfortællinger og journalistik, og de vil derigennem få et indblik i hans liv og den tid, han levede i. Forløbet er læsetungt. Generelt er det forholdsvist lange tekster, der arbejdes med i forløbet. Da det i forvejen er en barriere for eleverne at skulle læse ældre tekster, er alle tekster i forløbet redigeret til moderne retskrivning. Ord, vendinger, ordstilling og sprogbrug er bevaret i deres originale form, så eleverne får indtryk af ældre sprog og sprogbrug. Læsemæssigt er det også et mål for dette forløb at få eleverne til at læse langsomt og reflekterende.

Eleverne skal have viden om Johannes V. Jensen som central forfatter i dansk litteratur gennem flere årtier og forholde sig til hans forfatterskab, arbejde med ældre sprog og sprogbrug, lære om litteraturhistoriske sammenhæng, lære Jensens særlige realisme og lyriske kvaliteter at kende, analysere og fortolke tekster i forskellige genrer, kunne fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer, kunne udtrykke sig i ord, lyd og billeder om forfatterskabet. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Følg forløbet Biografi i iSkriv.dk (op til 18 lektioner). Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en biografi – fx om Johannes V. Jensen. Eleverne skal lære at finde og udvælge informationer, lære at strukturere informationer, at bygge et afsnit op af en emnesætning med uddybende detaljer, at opbygge en faglig beretning og skrive sagligt, klart og præcist med fagspecifikke ord og udtryk. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx interaktive assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 47-51: Radiomontage

Lektioner

24 uger

Varighed

5 uger

Radiomontage

Følg forløbet Radiomontage i iLitt.dk (op til 24 lektioner). I dette forløb skal eleverne arbejde med radiomontagen som genre. Radiomontagen præsenterer en måde at fortælle på, som eleverne ofte ikke er særligt bekendt med. Dens lette tilgængelighed samt virkningsfulde klipning giver eleverne en anderledes mulighed for at forstå, hvordan den gode fortælling kan skrues sammen. Inden de for alvor bliver udfordret med analyser af radiomontager, bliver de introduceret for hørebilleder, som var radiomontagens forgænger. Dette gøres for at give eleverne en fornemmelse af, at radiofortællingen har udviklet sig igennem historien. Dermed vil de forståelsesmæssigt stå stærkere, når de møder radiomontagen. Der vil i forløbet være fokus på aktiv lytning og generel auditiv opmærksomhed. Derfor vil der ikke forekomme skrevne tekster i dette forløb. Forløbet afsluttes med en opgave, hvor eleverne skal lave deres egen radiomontage. Eleverne skal opnå kendskab til radiomontage-genren samt hørebilleder og til radioens fortælleformer og fortællemuligheder, de skal lære at analysere radiomontager og hørebilleder, trænes i aktiv lytning, planlægge egen radiomontage og gennemføre optagelsen af egen radiomontage. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver.

Uge 2-5 (ferie uge 53-1): Romantikken

Lektioner

24

Varighed

4 uger

Romantikken

Følg forløbet Romantikken i iLitt.dk (op til 24 lektioner). Det primære mål i dette forløb er at give eleverne en klar og faglig forståelse af den litteraturhistoriske periode romantikken (1800-1870). Eleverne arbejder med lyrik, billedkunst og eventyr for at opnå et kendskab til romantikkens særlige udtryksformer og fokus. Endvidere er det målet at udvikle elevernes genreforståelse inden for lyrik, billedkunst og eventyr. Eleverne skal lære perioden romantikken at kende og forstå, at kunst er et produkt af sin samtid. De skal kunne tolke romantiske tekster ud fra deres samtid dengang og ud fra deres tid i dag og sammenligne. De skal kunne analysere og tolke lyrik, kunstbilleder og eventyr med genrebevidsthed. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse og om romantikken under menupunktet Litterære perioder som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 6-9 (ferie uge 7/8): Debatindlæg

Lektioner

18+

Varighed

3 uger

Debatindlæg

Følg forløbet Debatindlæg i iSkriv.dk (op til 18 lektioner). Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive et debatindlæg. Eleverne skal kunne opbygge et debatindlæg og vide, hvilke dele en argumentation består af, forstå hensigten med en argumentation, kunne opstille en argumentation, der består af synspunkt, argumenter, eksempler og afsluttende gentagelser, vide, at der er forskellige appelformer, vide, at der er forskel på et læserbrev og et debatindlæg – og hvori den består. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx interaktive assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 10-13 (ferie uge 12): Oplysningstiden

Lektioner

24

Varighed

3 uger

Oplysningstiden

Følg forløbet Oplysningstiden i iLitt.dk (op til 24 lektioner). Dette forløb fokuserer på perioden Oplysningstiden (ca. 1720-1800), som er kendetegnet ved nye banebrydende idéer om bl.a. frihed, lighed, fornuft og oplysning. I perioden udviklede en række talentfulde danske kunstnere sig og kom til at præge både deres egen tid og eftertiden, og fokus i forløbet er deres værker. Eleverne møder Ludvig Holberg og læser udvalgte uddrag af hans komedier og samfundsdebatterende tekster, lyrikeren Johan Herman Wessel og hans fornemmelse for billedsprog og rim, maleren Nicolai Abildgaard og hans billeder inspireret af oldtidens historie og den store, og for dansk litteratur meget vigtige forfatter Johannes Ewald, som formåede at gøre det danske sprog poetisk og personligt som ingen før ham. Eleverne skal opnå en forståelse for Oplysningstiden som litterær og historisk periode, opnå en klar forståelse af to vigtige begreber for Oplysningstiden fornuft og oplysning, stifte bekendtskab med centrale kunstnere af tiden, lære at analysere forskellige værker i spændet mellem fortid og nutid, fx drama, maleri, epistel og lyrik, møde oplysningstidens musik og mode og sætte det i forhold til tiden og skrive lyrik eller deres egen startscene til en komedie, inspireret af Holberg, Wessel og Ewald, hvor de inddrager viden og begreber fra forløbet. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse og om Oplysningstiden under menupunktet Litteraturhistorie som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 14-17: Fandenivoldsk og Klumme

Lektioner

24+

Varighed

4 uger

Fandenivoldsk og Klumme

Følg forløbet Fandenivoldsk i iLitt.dk (op til 24 lektioner). I dette forløb er fokus på det fandenivoldske i litteraturen – det vil sige en række tekster fra forskellige perioder, som er kendetegnet ved at være fandenivoldske på hver deres måde – altså tekster som udfordrer det etablerede. Målet med forløbet er dels at give eleverne en forståelse for, at kunsten og litteraturen er en måde at udforske det forbudte på, dels at sætte synet på dem som generation i perspektiv. Unge har altid udfordret det etablerede. Dermed handler dette forløb især om fortolkning af tekster. Eleverne skal udvikle forståelse for litteraturen som en mulighed for at afsøge og udfordre grænser, bruge begrebet fandenivoldsk til at forstå tekster, have indblik i forskellige litterære perioders særlige kendetegn, kunne analysere, fortolke og vurdere tekster i forskellige genrer og fra forskellige perioder, udvikle deres genrekendskab til især lyrik, forholde sig til og tage stilling til problemstillinger, kunne fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer og tilegne sig større viden og bevidsthed om sproglige virkemidler. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Følg forløbet Klumme 1 i iSkriv.dk (op til 18 lektioner). Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en klumme – fx om temaet fandenivoldsk eller om personer (det kunne være Y. Hassan, Lady Gaga, Amy Winehouse eller lign.) som indeholder et element af noget fandenivoldsk.

Eleverne skal vide, at i en klumme udtrykker en person sin egen holdning til et emne fra hverdagen, at en klumme som regel tager udgangspunkt i en personlig oplevelse, de skal kunne skrive en begyndelse, der præsenterer emnet og fanger læserens opmærksomhed, skrive eksempler, der belyser emnet, kunne reflektere over emnet og give forslag til løsninger/forbedringer, kunne skrive personligt, humoristisk, provokerende og lege med sproget og anvende billedsprog. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx interaktive assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 18-25: Repetition, læseferie og prøver

Varighed

8 uger

Repetition, læseferie og prøver

Folkeskolens skriftlige afgangsprøver og repetition af udvalgt stof fra det forgangne skoleår. Eleverne vil have glæde af at bruge noterne fra deres forløbsopsamlinger, ligesom assistenter og værktøjer kan indgå i deres forberedelse til både mundtlige og skriftlige prøver. På Restudy ligger en lang række ressourcer til repetition og prøveforberedelse, og eleverne kan teste deres viden i de tilknyttede quizzer.