Årsplan 3. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 2014, og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsageligt iLitt.dk, iSkriv.dk og Superbog.dk som alle er en del af portalen iDansk Mellemtrin.

I årsplanen opfordrer vi til, at læreren selv supplerer med stof fra andre læremidler – såvel digitale som analoge – for at dække de områder, der ikke er i fokus i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes timeangivelser, at læreren supplerer med relevante danskfaglige aktiviteter og benytter sig af mulighederne for at tilpasse form og indhold til den konkrete klasses behov og interesser. Tidsrammen for de enkelte forløb er derfor også udvidet en anelse ift. forløbsvejledningerne, og vores bud på varighed og antal lektioner er selvfølgelig vejledende.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne, og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 33-36: Læs og skriv fabler

Lektioner

26

Varighed

4

uger

Læs og skriv fabler

Fabelforløbets mål er, at eleverne oparbejder et solidt genrekendskab i forhold til fabler. Eleverne arbejder derfor analytisk og tolkende i forløbet Fabler i iLitt.dk (ca. 14 lektioner) med et bredt udvalg af fabler med en historisk spændvidde på over 2500 år – fra Æsop til Louis Jensen. Eleverne skal gennem tekstarbejdet udvikle en forståelse for de særlige moraler, som kendetegner fabelgenren. Eleverne kan arbejde skriftligt med egen produktion af en fabel. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Det primært analytiske og tolkende arbejde udbygges med forløbet Fabel i iSkriv.dk (ca. 12 lektioner). Forløbet i iSkriv.dk går i dybden med elevens egen skriveproces ud fra principperne i australsk genrepædagogik. Elevernes forståelse af genrens kendetegn bliver konsolideret, og deres egen skriveproces stilladseres og støttes hele vejen. Målet med Fabel i iSkriv.dk er at give eleverne forståelse for fablens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og analysere en fabel samt selv skrive en fabel, der indeholder de vigtigste genretræk og har en klar komposition. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

De to forløb i hhv. iLitt.dk og iSkriv.dk komplementerer hinanden og sikrer et grundigt arbejde med både analyse, fortolkning og egen produktion inden for genren. Begge forløb har interaktive assistenter, som støtter elevens faglige progression.

Uge 37-39: Læsning og læseforståelse

Lektioner

20

Varighed

3

uger

Læsning og læseforståelse

I forløbet Læsning og læseforståelse i iLitt.dk (ca. 20 lektioner) er målet, at eleverne gennem en eksplicit undervisning i læsning og læseforståelse bliver bevidste om, hvad der karakteriserer en aktiv læser og hvilke komponenter, læseprocessen er sammensat af. De skal have en forståelse for, at deres læsekompetence kan udvikles gennem hele skoleforløbet. De skal selvfølgelig også have viden og færdigheder til at forbedre deres læseforståelse og til at blive aktive læsere. Derudover er det et mål, at elevernes skrivning inddrages for at optimere læseforståelsen, både i form af tænkeskrivning og som afslutning i form af præsentationsskrivning, hvor eleverne forholder sig personligt til en læst tekst. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Forløbet kan kobles til flere forløb i iSkriv.dk og således fokusere og bevidstgøre den skriftlige del af bl.a. faglig læsning. Litteraturlæsning og -skrivning hænger sammen.

I Alineas frilæsningsportal Superbog.dk kan eleverne finde et stort udbud af fagbøger.

Uge 40-41: Grammatik og stavning

Lektioner

13

Varighed

2

uger

Grammatik og stavning

Grammatik og stavning dækkes endnu ikke specifikt af læremidlerne i iDansk Mellemtrin. Men det er på vej … Indtil da henviser vi til de materialer, som findes på skolen og fx til Alineas Stavevejen og Skrivevejen, som kombinerer analogt og digitalt materiale og til kopimaterialet Cooperative Learning i dansk, Stavning på mellemtrinnet A og B. Læs mere om materialet her og her.

Det er oplagt at introducere arbejdet i en koncentreret kursusform, hvorefter det kan indgå sideløbende med den daglige undervisning.

Uge 43-46: Myter

Lektioner

14 +

Varighed

4

uger

Myter

Har klassen arbejdet med mytegenren før, kan forløbet Myte i iSkriv.dk (ca. 14 lektioner) godt introduceres allerede i 3. klasse. Meget gerne som en del af et længere forløb om genren, hvor læsning, analyse og fortolkning af myter modelleres og gennemarbejdes. Målet med forløbet i iSkriv.dk er at give eleverne forståelse for mytens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved at kunne genkende og analysere myter og skrive egne myter, hvor de giver udtryk for, at livet leves efter regler, som vi alle må følge.

Eleverne skal lære mytegenren at kende ved at læse og undersøge myter, ligesom de skal lære at planlægge og skrive deres egen myte. Det kan være en idé at spørge ind til elevernes egne målsætninger for forløbet: Hvad kunne du tænke dig at lære eller blive bedre til i dette forløb? Er der noget du vil arbejde særligt med? Hvis klassen er vant til at arbejde med målsætning på skrift, kan eleverne udfylde en målsætningsaftale med læringsmål og dato, som de afleverer til læreren. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Suppler med læsning, analyse og fortolkning af flere myter, fx i samarbejde med kristendomskundskabslæreren.

Uge 47-51: Eventyr

Lektioner

34

Varighed

5

uger

Eventyr

Det overordnede mål med forløbet H.C. Andersen i iLitt.dk (ca. 18 lektioner) er, at eleverne skal lære en af Danmarks største forfattere at kende gennem tre udvalgte eventyr og en personlig skildring af hans liv og forfatterskab. Gennem det analytiske og tolkende arbejde med eventyrene bliver eleverne klogere på, hvilke kvaliteter hans forfatterskab rummer. Et andet formål med forløbet er at træne eleverne i at fortolke eventyr i forskellige genrer; folkeeventyr, kunsteventyr og eksistenseventyr og hermed styrke deres læsning på sigt. I iLitt.dk skal de, som deres mesterstykke, selv skrive et tingseventyr inspireret af H.C. Andersen og forløbet som sådan – med hjælp fra sitets interaktive assistent. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Forløbet om H.C. Andersen kombineres med det skrivepædagogiske forløb Folkeeventyr i iSkriv.dk, hvor målet er at give eleverne forståelse for folkeeventyrets genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og analysere et folkeeventyr samt selv skrive deres eget folkeeventyr, der indeholder mange eventyrtræk og har en tydelig kronologi. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

I Alineas frilæsningsportal Superbog.dk kan eleverne finde over 20 eventyr-titler i genrerne kunsteventyr, folkeeventyr og eksistenseventyr.

Uge 1-5: Læsebånd og boganmeldelse

Lektioner

25

Varighed

5

uger

Læsebånd og boganmeldelse

Formålet med forløbet er at fastholde elevernes lyst og motivation for at læse samt at styrke elevernes læsefærdigheder. Endvidere er det målet med forløbet at skabe en kultur, hvor læsning er en del af elevernes dagligdag.

Vi foreslår, at man placerer læsebåndet som en fast daglig rutine på 20 minutter, gerne på samme tid af dagen, hvis det kan lade sig gøre i forhold til klassens skema.

Forberedelse:

Lav en bogkasse fra skolens bibliotek med et bredt udvalg af bøger i forskellige genrer og sværhedsgrader, men opfordr også eleverne til at medbringe deres egne bøger. Som et alternativ kan man gå samlet på biblioteket og finde bøger til læsebåndet.

Det er vigtigt, at eleverne hver gang har en bog/tekst klar til læsebåndet, som har tekstmængde nok til, at de kan læse hele tiden, så de ikke skal bruge tiden i læsebåndet på at finde en ny bog/tekst.

Vi foreslår, at eleverne første gang finder en fast plads, hvor de gerne vil sidde og læse hver gang. Lad det være muligt at finde en krog, vindueskarm eller andre alternativer. Dog anbefaler vi, at man bliver i klassen og dermed skaber et fællesskab omkring læsningen.

Sæt et ur til 20 minutter. Uret må gerne være synligt for eleverne, så de ved, hvor længe læsebåndet varer.

Ud over at finde bøger på skolens bibliotek er det oplagt, at man anvender Superbog.dk, som indeholder mere end 300 titler til frilæsning.

Ovenstående kan kombineres med forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk. Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for boganmeldelsens genretræk. Det får de ved først at læse og analysere to boganmeldelser og derefter selv skrive en anmeldelse, hvor de bruger den viden om genren, de har fået. Fx at skrive et resumé, der ikke afslører for meget af handlingen, og at begrunde deres egen vurdering af bogen. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Uge 6-10: Digte (vinterferie uge 7 eller 8)

Lektioner

24

Varighed

4

uger

Digte

Målet med forløbet Digt 1 i iSkriv.dk (ca. 20 lektioner) er at give eleverne forståelse for digtets genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og læse et digt samt selv skrive et digt, hvor de bruger den viden om genren, som de har fået. Det er oplagt at lade dette forløb indgå i en større sammenhæng. Det kunne fx være et forløb om lyrik, hvor læreren selv supplerer med flere titler end de enkelte centrale i iSkriv.dk. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Lyrikarbejdet kan kombineres med forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk (ca. 14 lektioner). Har klassen allerede gennemgået forløbet i forbindelse med Læsebåndet i uge 1-5, kan genren genopfriskes ved hjælp af den interaktive assistent, som findes i Basen. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

I Alineas frilæsningsportal Superbog.dk kan eleverne finde et stort udbud af titler til frilæsning og hermed til anmeldelser. Vi anbefaler serien Team A af Daniel Zimakoff og Ida-Marie Rendtorff. Her findes de 4 første titler i serien.

Uge 11-15: Fantasy (påskeferie uge 12)

Lektioner

20 +

Varighed

4

uger

Fantasy

Målet med ­­­­­­­­­­forløbet Fantasyfortælling i iSkriv.dk (20 lektioner) er at give eleverne forståelse for fantasyfortællingens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved at skrive deres egne fantasyfortælling, hvor de anvender genrens specifikke træk, fx portalen, det magiske univers og det forsømte barn som hovedperson. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Det er oplagt at kombinere forløbet i iSkriv.dk med et arbejde med fantasytekster og de tilhørende forståelsesopgaver i Alineas frilæsningsportal Superbog.dk, som indeholder mere end 20 forskellige fantasytitler. Også her vil det give mening at koble forløbene sammen med boganmeldelsesforløbet i iSkriv.dk og evt. blot anvende assistenten i Basen til genopfriskning. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Uge 16-20: Skriv et forfatterportræt

Lektioner

16 +

Varighed

5

uger

Skriv et forfatterportræt

Målet med forløbet Forfatterportræt i iSkriv.dk (16 lektioner) er at give eleverne forståelse for et forfatterportræts genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og læse et forfatterportræt samt selv skrive et forfatterportræt, hvor de bruger den viden om genren, som de har fået. Det er oplagt at lade dette forløb indgå i en større sammenhæng. Det kunne fx være en tidsperiode, hvor man har fokus på tidens forfattere eller et tema, som belyses gennem flere forfattere. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Her vil det være oplagt at skele til iLitt.dk og forløbet om Ole Lund Kirkegaard, som både indeholder biografiske aspekter og tolkende/analytiske sekvenser. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

I Alineas frilæsningsportal Superbog.dk finder eleverne eksempler på forfatterskaber som Jørn Jensen, Benni Bødker, Lars-Henrik Olsen m.fl.

Uge 21-25: Makkerlæsning

Lektioner

10 +

Varighed

5

uger

Makkerlæsning

I disse uger sættes fokus på makkerlæsning: Her læser eleverne med en makker fra et mindre klassetrin, fx fra 1. klasse. Varigheden kan variere og forløbet kan strække sig over kortere eller længere tid, men her foreslår vi 2 lektioner om ugen. En del af øvelsen kan udvides til, at de store elever indledningsvis hjælper de mindre med at finde en tekst, fx på skolens bibliotek eller Superbog.dk. Herefter læses der sammen i ca. 15 minutter, hvorefter eleverne taler sammen parvis om det læste.

Makkerlæsningen forløber sideløbende med et dansk- og/eller tværfagligt forløb. Fx myter i litteraturen og i kristendommen. Her foreslår, vi at læreren i et tværfagligt samarbejde med kristendomslæreren arbejder med fx begrebet skabelse i myter og sagn fra Bibelen, nordisk mytologi og fantasy-tekster. Eleverne har grundlæggende viden med sig omkring myter og fantasy fra de øvrige forløb i denne årsplan, og forløbet kan fungere som opsamlende for en del af årets danskfaglige arbejde.

I Alineas frilæsningsportal Superbog.dk kan eleverne finde eksempler på en række fantasytitler, fx Helvedesporten og Spejlslottet.