Årsplan 5. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 2014, og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsageligt iLitt.dk, iSkriv.dk og Superbog.dk som alle er en del af portalen iDansk Mellemtrin.

I årsplanen opfordrer vi til, at læreren selv supplerer med stof fra andre læremidler – såvel digitale som analoge – for at dække de områder, der ikke er i fokus i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes timeangivelser, at læreren supplerer med relevante danskfaglige aktiviteter og benytter sig af mulighederne for at tilpasse form og indhold til den konkrete klasses behov og interesser. Tidsrammen for de enkelte forløb er derfor også udvidet en anelse ift. forløbsvejledningerne, og vores bud på varighed og antal lektioner er selvfølgelig vejledende.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne, og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 33-36: Kiki – den lille heks

Lektioner

20 +

Varighed

4

uger

Kiki – den lille heks

Brug forløbet Kiki – den lille heks (ca. 20 lektioner) i iLitt.dk. I forløbet arbejder eleverne gennem filmanalyse af animationsfilmen Kiki – den lille heks med overgangen fra barn til ung. Det primære mål er at give eleverne en forståelse af de problematikker, der knytter sig til at blive ældre og modnes. Forløbet sigter derfor mod at styrke elevernes identitet og selvforståelse gennem arbejdet med fiktionen. Gennem dette arbejde lærer eleverne også at foretage personkarakteristikker og anvende berettermodellen som led i en analyse. Elevernes slutprodukt, Mesterstykket, bliver en film, hvor der dramatiseres over udvalgte scener fra animationsfilmen.

I dette tema tages eleverne med på en dannelsesrejse. En rejse hen over den kløft, der adskiller barndommen fra ungdommen. En farefuld færd fyldt med bekymring, spænding, forventninger, glæde, frygt og bæven. Omdrejningspunktet for temaet er animationsfilmen fra 1989 af den japanske animationskunstner Hayao Miyazaki, der også har lavet nyklassikere som Ponyo på Klippen, Chichiro og heksene, Det Levende Slot og andre magisk-realistiske animationsfilm, som alle behandler det tab af uskyld, der følger, når barnet træder ind i ungdommen – og ser verden med nye øjne. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Vi anbefaler et tværfagligt forløb med kristendomskundskab (6 lektioner) med temaet fra barn til voksen. Her fokuseres på de mange overgangsritualer, som er repræsenteret i kristendommen (og i andre religioner), og de sættes i forbindelse med og perspektiveres til kapitlet om overgangsfaser i Kiki – den lille heks.

Det vil være oplagt i dansk (4 lektioner) at koble symbolikken og tematikken i Kiki – den lille heks til læsningen af uddrag fra udvalgte eventyr og folkeviser.

Uge 37-41: Læsebånd og boganmeldelse

Lektioner

25

Varighed

5

uger

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Læsebånd og boganmeldelse

Formålet med forløbet er at fastholde elevernes lyst og motivation for at læse samt at styrke elevernes læsefærdigheder. Endvidere er det målet med forløbet at skabe en kultur, hvor læsning er en del af elevernes dagligdag.

Vi foreslår, at man placerer læsebåndet som en fast daglig rutine på 20 minutter, gerne på samme tid af dagen, hvis det kan lade sig gøre i forhold til klassens skema.

Forberedelse

Lav en bogkasse fra skolens bibliotek med et bredt udvalg af bøger i forskellige genrer og sværhedsgrader, men opfordr også eleverne til at medbringe deres egne bøger. Som et alternativ kan man gå samlet på biblioteket og finde bøger til læsebåndet.

Det er vigtigt, at eleverne hver gang har en bog/tekst klar til læsebåndet, som har tekstmængde nok til, at de kan læse hele tiden, så de ikke skal bruge tiden i læsebåndet på at finde en ny bog/tekst.

Vi foreslår, at eleverne første gang finder en fast plads, hvor de gerne vil sidde og læse hver gang. Lad det være muligt at finde en krog, vindueskarm eller andre alternativer. Dog anbefaler vi, at man bliver i klassen og dermed skaber et fællesskab omkring læsningen.

Sæt et ur til 20 minutter. Uret må gerne være synligt for eleverne, så de ved, hvor længe læsebåndet varer.

Ud over at finde bøger på skolens bibliotek er det oplagt, at man anvender Superbog.dk, som indeholder mere end 300 titler til frilæsning.

Ovenstående kan kombineres med forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk. Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for boganmeldelsens genretræk. Det får de ved først at læse og analysere to boganmeldelser og derefter selv skrive en anmeldelse, hvor de bruger den viden om genren, de har fået. Fx at skrive et resumé, der ikke afslører for meget af handlingen, og at begrunde deres egen vurdering af bogen. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Uge 43-46: Forfatterskab – Astrid Lindgren

Lektioner

22

Varighed

4

uger

Forfatterskab – Astrid Lindgren

Brug forløbet Astrid Lindgren (22 lektioner) i iLitt.dk. Forløbet et under udarbejdelse og udkommer i august 2015.

Eleverne skal opnå en forståelse for kendte og ukendte tekster i Lindgrens forfatterskab. Gennem biografisk kendskab til forfatteren får eleverne en erkendelse af koblingen mellem forfatterens liv og de tekster, som kom ud af det.

Eleverne arbejder analytisk og tolkende med de sproglige og litterære træk i teksterne, de trænes i tekstnær læsning og bliver bevidstgjort omkring særlige genretræk i de udvalgte tekster.

I forløbet vil eleverne møde forskellige børnekarakterer fra Astrid Lindgrens forfatterskab. Eleverne vil få et nuanceret kendskab til mennesket Lindgren, som ofte bevægede sig på grænsen mellem humor og alvor – og mellem melankoli og glæde.

Uge 47-51: Makkerlæsning med gys og gru

Lektioner

30 +

Varighed

5

uger

Makkerlæsning med gys og gru

I disse uger sættes fokus på makkerlæsning sideløbende med et forløb om læsning af gys og gru. I makkerlæsningen læser eleverne med en makker fra et mindre klassetrin, fx fra 3. klasse. Varigheden kan variere og forløbet kan strække sig over kortere eller længere tid, men her foreslår vi 2 lektioner om ugen. En del af øvelsen kan udvides til, at de store elever indledningsvis hjælper de mindre med at finde en tekst, fx på skolens bibliotek eller Superbog.dk. Herefter læses der sammen i ca. 15 minutter, hvorefter eleverne taler sammen parvis om det læste.

Sideløbende med makkerlæsningen foreslår vi et danskfagligt forløb ud fra Gys og gru-titler i Superbog.dk og forløbet Læsning og læseforståelse i iLitt.dk (20 lektioner). Formålet med forløbet har et dobbelt sigte. Eleverne lærer gysergenren at kende, og de oparbejder en bevidsthed om de læsestrategier, de selv anvender gennem læsningen.

I serien Koldt blod fra Superbog.dk kan eleverne hente og læse gyserserien af Jørn Jensen. Der er koblet forståelsesopgaver til hver enkelt titel i serien. Fra iLitt.dk kan forløbet Læsning og læseforståelse anvendes til at etablere nogle læseforståelsesstrategier hos eleverne – navnlig i kapitel 3, der fokuserer på novellen som genre. Eleverne kan her bringe sitets læseforståelsesværktøjer i spil som læsningen skrider frem. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Uge 1-5: Fagtekster

Lektioner

20 +

Varighed

5

uger

Fagtekster – reportage og handlingsreferat

I dette forløb er der fokus på skriftlig fremstilling af fagtekster inden for berettende og refererende genrer.

Berettende tekst: Reportage

Målet med forløbet Reportage (10-12 lektioner) i iSkriv.dk er at give eleverne forståelse for reportagens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og analysere en reportage og at skrive deres egne reportager, hvor de ved at gengive iagttagelser giver læseren en oplevelse af at være på stedet.

Eleverne skal I forløbet lære reportagegenren at kende ved at læse og undersøge reportager. De skal lære at planlægge og skrive deres egen reportage. I denne proces støtter iSkriv.dk elevens læring med hjælp fra assistenter og planlægningsværktøjer. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Refererende tekst: Handlingsreferat

Undervisningsforløbet om handlingsreferater (10-12 lektioner) i iSkriv.dk adskiller sig fra de øvrige forløb i iSkriv.dk, fordi det er en slags redskabsforløb, som vil kunne indgå i det litteraturarbejde, der foregår i klassen uden for iSkriv.dk. Referater tilhører den komprimerende teksttype. Det er ikke en genre, som man traditionelt har opfattet som en faglitterær genre, eller som man har gjort til genstand for undervisning, men ikke desto mindre er den udbredt i skolen. Den bruges i forskellige sammenhænge og fag, fx for at undersøge, om eleverne har forstået en tekst, og den er det første skridt på vejen til, at eleverne kan lave en tekstanalyse. Referatet har forskellige undergenrer, fx mødereferatet, men i dette forløb er der fokus på handlingsreferatet, som eleverne ofte bruger i danskfaget. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Det er oplagt at koble forløbet sammen med litteraturarbejdet i iLitt.dk, som i den forbindelse stiller en række tekster til rådighed.

Eleverne vil naturligvis også kunne finde tekster i Superbog.dk.

Uge 6-10: Læsning og læseforståelse (ferie uge 7/8)

Lektioner

20 +

Varighed

4

uger

Læsning og læseforståelse

Følg forløbet Læsning og læseforståelse i iLitt.dk (ca. 20 lektioner). I forløbet er målet, at eleverne gennem en eksplicit undervisning i læsning og læseforståelse bliver bevidste om, hvad der karakteriserer en aktiv læser og hvilke komponenter læseprocessen er sammensat af. De skal have en forståelse for, at deres læsekompetence kan udvikles gennem hele skoleforløbet. De skal selvfølgelig også have viden og færdigheder til at forbedre deres læseforståelse og til at blive aktive læsere. Derudover er det et mål, at elevernes skrivning inddrages for at optimere læseforståelsen, både i form af tænkeskrivning og som afslutning i form af præsentationsskrivning, hvor eleverne forholder sig personligt til en læst tekst. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Forløbet kan kobles til flere forløb i iSkriv.dk, fx Nyhedsartikel eller Resumé af fagtekst og således fokusere bevidstgøre den skriftlige del af faglig læsning. Litteraturlæsning og -skrivning hænger sammen.

I Alineas frilæsningsportal Superbog.dk kan eleverne finde et stort udbud af fagbøger.

Uge 11-15: Forfatterskab – Bent Haller (påske uge 12)

Lektioner

20 +

Varighed

4

uger

Forfatterskab – Bent Haller

Følg forfatterskabsforløbet Bent Haller (20 lektioner) i iLitt.dk. Målet med forløbet er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige udtryksformer og særligt de temaer, som bliver behandlet i hans tekster. I den forbindelse er målet, at eleverne kvalificerer deres fortolkningsevner og øger deres refleksion over, hvad fiktion er og hvordan den virker.

Eleverne arbejder analytisk og tolkende med noveller og uddrag fra en roman, som indgår i Bent Hallers forfatterskab. I den forbindelse skal eleverne via indlevelse og refleksion over teksterne formulere oplevelser og vurderinger af betydningen af fortællerforhold og synsvinkel samt temaerne identitet, anderledeshed, barndom og ungdom.

Elevernes Mestertykke er udarbejdelsen af deres egen fortælling. Dette arbejde bliver understøttet af sitets ressourcer. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Det er oplagt at brede forløbet ud over flere lektioner og inddrage forløbene Læsning og læseforståelse og Novellen i iLitt.dk (ca. 20 lektioner samlet – i kombination med hovedforløbet Bent Haller). Yderligere kan forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk inddrages i naturlig sammenhæng med læsning af et helt værk i forfatterskabet.

Uge 21-22: Stavning og grammatik

Lektioner

10

Varighed

2

uger

Stavning og grammatik

Grammatik og stavning dækkes endnu ikke specifikt af læremidlerne i iDansk Mellemtrin. Men det er på vej … Indtil da henviser vi til de materialer, som findes på skolen og fx til Alineas Stavevejen og Skrivevejen, som kombinerer analogt og digitalt materiale og til kopimaterialet Cooperative Learning i dansk, Stavning på mellemtrinnet C og D. Læs mere om materialet her og her.

Det er oplagt at introducere arbejdet i en koncentreret kursusform, hvorefter det kan indgå sideløbende med den daglige undervisning.

Uge 23-25: Nyhedsartikel

Lektioner

12

Varighed

3

uger

Nyhedsartikel

Følg forløbet Nyhedsartikel (10-12 lektioner) i iSkriv.dk. Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for nyhedsartiklens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og analysere en nyhedsartikel og selv at skrive nyhedsartikler, som har en klar disposition og bruger de genremæssige greb, der knytter sig til såvel nyhedsartiklens indhold som form.

Eleverne skal lære nyhedsgenren at kende ved at læse og undersøge nyhedsartikler og de skal planlægge og skrive deres egen nyhedsartikel. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.