Årsplan 6. klasse – 2016/2017

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 14 og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsagligt iLitt.dk, iSkriv.dk og Superbog.dk.

I årsplanen forudsætter vi at læreren selv supplerer op med stof fra hylderne, for at dække områder som der ikke er fokus på i dette forslag.

Den ligger indforstået i forløbenes timeangivelser, at der suppleres med individuel læsning og træning. Ligesom tidsrammen er udvidet en anelse eftersom erfaringen viser, at tiden altid skrider i mere eller mindre grad.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 32-36: Kulturmøder

Lektioner

20

Varighed

 5 uger

Kulturmøder

I dette forløb arbejder eleverne gennem tekst- og billedanalyse med forskellige teksters tilgang til mødet mellem dansk og mellemøstlig kultur. Det primære mål er at give eleverne en forståelse af de problematikker der knytter sig til at bo i Danmark og samtidig have rod i en anden kultur. Her er der særligt fokus på mødet mellem dansk og mellemøstlig kultur gennem tre forskellige optikker.

Ressourcer:

Grammatik – Denne del dækkes ikke specifikt af Alineas portaler. Her henviser vi til de materialer som findes på jeres egen skole og fx til de sekvenser i Alineas Stavevejen og Skrivevejen, som måtte give mening i den forbindelse.

Uge 37-42: Novellen

Lektioner

22

Varighed

 4 uger

Novellen

Målet med dette forløb er, at eleverne får en forståelse af, hvad der er karakteristisk for noveller med særligt fokus på fremstillingen af novellernes begivenheder/situationer. Eleverne arbejder hen mod et mesterstykke som i dette forløbs tilfælde er en novelle de selv skal skrive.

Forløbet kan kobles til forløbene Realistisk novelle og Handlingsreferat i iSkriv.dk.

Uge 43-46: Læsebånds-forløb

Lektioner

Varighed

 3 uger

Læsebånds-forløb

(20 minutters daglig læsning)

Formålet med forløbet er at fastholde elevernes lyst og motivation for at læse samt at styrke elevernes læsefærdigheder. Endvidere er det målet med forløbet at skabe en kultur, hvor læsning er en del af elevernes dagligdag.

Vi foreslår, at man placerer læsebåndet som en fast daglig rutine på 20 minutter gerne på samme tid af dagen, hvis det kan lader sig gøre i forhold til klassen skema.

Forberedelse:

Lav en bogkasse fra skolens bibliotek med et bredt udvalg af bøger i forskellige genre og sværhedsgrader, men opfordre også eleverne til at medbringe deres egne bøger. Som et alternativ kan man gå samlet på biblioteket og find bøger til læsebåndet.

Det er vigtigt, at eleven hver gang har en bog/tekst klar til læsebåndet, som har tekstmængde nok til, at de kan læse hele tiden, så de ikke skal bruge tiden på at finde en ny bog/tekst.

Vi foreslår, at eleverne første gang finder en fast plads, hvor de gerne vil sidde og læse hver gang. Lad det være muligt at finde en krog, vinduskarm eller andre alternativer. Dog anbefaler vi, at man bliver i klassen, og dermed skaber et fællesskab omkring læsningen.

Sæt et ur til 20 minutter. Uret må gerne være synligt for eleverne, så de ved hvor længe læsebåndet varer.

Ud over at finde bøger på skolens bibliotek mener vi det oplagt, at man anvender Superbog.dk, som indeholder mere end 300 titler til frilæsning.

Ovenstående kan kombineres med forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk.

Uge 47-51: Reklamer

Lektioner

 20

Varighed

 4 uger

Reklamer

Målet med forløbet er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af kommercielle og non-kommercielle reklamer og kampagner. I den forbindelse sigtes der til, at eleverne kvalificerer deres fortolkningsevner samt bliver mere reflekteret over, hvordan reklamer og kampagner virker og bliver brugt til at sælge et subjektivt budskab.

Uge 52-4: Læserbrev

Lektioner

 18

Varighed

 3 uger

Læserbrev

Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for læserbrevets genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og analysere et læserbrev og at skrive egne læserbreve, hvor de giver udtryk for deres personlige holdninger og bruger argumentation som virkemiddel.

Forløbet kan kobles til udvalgte sekvenser i ovenstående forløb om Reklamer i iLitt.dk. Slutproduktet kan sættes i forbindelse med de læserbreve eleverne har skrevet i iSkriv.dk, ligesom der i begge forløb er et fokus på argumentationsformer.

Ressourcer:

Superbog.dk – Makkerlæsning. Her læser eleverne med en makker fra et mindre klassetrin, fx fra 3-4-5.klasse. Varigheden kan variere og forløbet kan strække sig over kortere eller længere tid, men her foreslår vi 2 lektioner om ugen alt efter lærerens temperament. En del af øvelsen kan udvides til at de store elever indledningsvis hjælper de mindre med at finde en tekst, fx på skolens bibliotek eller Superbog.dk. Herefter læses der sammen i 15 min ca. hvorefter de taler sammen parvis om det læste.

Uge 5-9: Fantasyfortælling

Lektioner

 18

Varighed

 3 uger

Fantasyfortælling

Fantasy tilhører den fortællende teksttype, der er kendetegnet ved at have en fremadskridende handling ofte baseret på berettermodellen. Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for fantasyfortællingens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved at skrive deres egne fantasyfortælling, hvor de anvender genrens specifikke træk, fx portalen, det magiske univers og det forsømte barn som hovedperson.

Ovenstående kan kombineres med forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk.

Ressourcer:

Superbog.dk – Det er oplagt at kombinere forløbene i iSkriv.dk med et arbejde med fantasy-titler (mere end 20) og de tilhørende forståelsesopgaver i Alineas frilæsningsportal

Aktuelle begivenheder:

”Uge 6” (Sex og samfund)

På undervisningsportalen kan du finde materialer, som matcher præcis dine krav til klassetrin, tidsforbrug, fag, emner samt færdigheds- og vidensområder. Materialerne kan du bruge hele året, men nogle kampagneelementer er kun tilgængelige i selve kampagneugen.

Uge 10-14: Per Vers

Lektioner

 22

Varighed

 4 uger

Per Vers

I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal – kendt som Per Vers – at kende. Dermed bliver de introduceret for to genrer: Rap og biografien. For at blive klogere på Per Vers som kunstner, skal eleverne læse og forholde sig til en biografisk tekst, et dagbogs-uddrag af en dag i Pers liv, en række udvalgte raptekster af Per Vers – og tilmed skal de se en række video-dagbøger produceret specifikt til dette forløb. Det hele skal, udover at give dem et billede af Per Vers’ univers, inspirere dem til selv at kaste sig ud i Pers favorit-discipliner – nemlig det at freestyle og skrive og fremføre rap.

Mesterstykket, som er elevernes slutprodukt, bliver deres egen rap. Sitets ressourcer understøtter elevernes arbejde med produktionen.

Uge 15-19: Handlingsreferat

Lektioner

 20

Varighed

 4 uger

Handlingsreferat

Undervisningsforløbet om handlingsreferater adskiller sig fra de øvrige forløb i iSkriv.dk, fordi det er en slags redskabsforløb, som vil kunne indgå i det litteraturarbejde, der foregår i klassen uden for iSkriv.dk. Derfor er det oplagt her at arbejde på tværs af de to portaler, iLitt.dk og iSkriv.dk

Uge 20-25: Filmfabrikken

Lektioner

 22

Varighed

 4 uger

Filmfabrikken

I dette forløb skal eleverne lære at analysere en lille novellefilm, ”Brevet”, med henblik på at forstå de filmiske virkemidlers betydning for opfattelsen af fortællingen. Til sidst skal eleverne selv producere en filmversion af det handlingsforløb som udspiller sig i ”Brevet”.