Årsplan 6. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 2014, og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsageligt iLitt.dk, iSkriv.dk og Superbog.dk som alle er en del af portalen iDansk Mellemtrin.

I årsplanen opfordrer vi til, at læreren selv supplerer med stof fra andre læremidler – såvel digitale som analoge – for at dække de områder, der ikke er i fokus i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes timeangivelser, at læreren supplerer med relevante danskfaglige aktiviteter og benytter sig af mulighederne for at tilpasse form og indhold til den konkrete klasses behov og interesser. Tidsrammen for de enkelte forløb er derfor også udvidet en anelse ift. forløbsvejledningerne, og vores bud på varighed og antal lektioner er selvfølgelig vejledende.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne, og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 33-36: Kulturmøder

Lektioner

20

Varighed

4

uger

Kulturmøder

Følg forløbet Kulturmøder (20 lektioner) i iLitt.dk. I dette forløb arbejder eleverne gennem tekst- og billedanalyse med forskellige teksters tilgang til mødet mellem dansk og mellemøstlig kultur. Det primære mål er at give eleverne en forståelse af de problematikker, der knytter sig til at bo i Danmark og samtidig have rod i en anden kultur. Her er der særligt fokus på mødet mellem dansk og mellemøstlig kultur gennem tre forskellige optikker. Forløbet sigter derfor mod at styrke elevernes empati og indlevelsesevne i kulturer, de kender til, men som er anderledes fra deres egen.

Eleverne skal læse og oplæse balladerimet Mustafas kiosk af Jakob Martin Strid. Derudover skal de analysere og reflektere over budskabet i maleriet En underlig dag af Poul Anker Bech, og slutteligt skal de lytte til og analysere den danske rapper Natasjas I Danmark er jeg født. Med afsæt i disse tekster skal eleverne via indlevelse, analyse og refleksion sætte ord på andres og deres egne oplevelser og vurderinger af, hvad det vil sige at føle sig fremmed i det land, man bor i. Desuden arbejder de med teksters budskaber og begrebet kultur. Elevernes Mesterstykke er en produktion af deres egen billedfortælling. Sitets ressourcer understøtter denne proces. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Uge 37-41: Læs og skriv noveller

Lektioner

22 +

Varighed

5

uger

Læs og skriv noveller

Tag udgangspunkt i forløbet Novellen (22 lektioner) i iLitt.dk. Målet med forløbet er, at eleverne får en forståelse af, hvad der er karakteristisk for noveller. Der er særligt fokus på fremstillingen af novellernes begivenheder/situationer og de efterfølgende konsekvenser for de implicerede personer. Eleverne skal udvikle især deres narrative kompetence. Ligeledes er målet at give eleverne erkendelsen af, at noveller ligesom anden litteratur (fakta og fiktion) har en forfatter bag sig, der vil sige noget om verden til nogen. Eleverne skal læse noveller, som repræsenterer fem forskellige tematiske undergenrer: realistisk novelle, gysernovelle, science fiction-novelle, historisk novelle og fantastisk novelle.  Eleverne arbejder hen mod et Mesterstykke, som i dette forløb er en novelle, de selv skal skrive. Sitets ressourcer støtter elevens arbejde. Alle novellerne findes naturligvis på sitet og er altid tilgængelige. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Forløbet kan kobles til forløbene Realistisk novelle og Handlingsreferat i iSkriv.dk (12 lektioner samlet – i kombination med hovedforløbet, Novellen).

Uge 43-44: Stavning og grammatik

Lektioner

10

Varighed

2

uger

Stavning og grammatik

Grammatik og stavning dækkes endnu ikke specifikt af læremidlerne i iDansk Mellemtrin. Men det er på vej … Indtil da henviser vi til de materialer, som findes på skolen og fx til Alineas Stavevejen og Skrivevejen, som kombinerer analogt og digitalt materiale og til kopimaterialet Cooperative Learning i dansk, Stavning på mellemtrinnet C og D. Læs mere om materialet her og her.

Det er oplagt at introducere arbejdet i en koncentreret kursusform, hvorefter det kan indgå sideløbende med den daglige undervisning.

Uge 45-46: Læsebånd

Lektioner

5 +

Varighed

2

uger

Læsebånd

Formålet med forløbet er at fastholde elevernes lyst og motivation for at læse samt at styrke elevernes læsefærdigheder. Endvidere er det målet med forløbet at skabe en kultur, hvor læsning er en del af elevernes dagligdag. Vi anbefaler at fortsætte læsebåndet under de følgende forløb i årsplanen.

Vi foreslår, at man placerer læsebåndet som en fast daglig rutine på 20 minutter, gerne på samme tid af dagen, hvis det kan lade sig gøre i forhold til klassens skema.

Forberedelse

Lav en bogkasse fra skolens bibliotek med et bredt udvalg af bøger i forskellige genrer og sværhedsgrader, men opfordr også eleverne til at medbringe deres egne bøger. Som et alternativ kan man gå samlet på biblioteket og finde bøger til læsebåndet.

Det er vigtigt, at eleverne hver gang har en bog/tekst klar til læsebåndet, som har tekstmængde nok til, at de kan læse hele tiden, så de ikke skal bruge tiden i læsebåndet på at finde en ny bog/tekst.

Vi foreslår, at eleverne første gang finder en fast plads, hvor de gerne vil sidde og læse hver gang. Lad det være muligt at finde en krog, vindueskarm eller andre alternativer. Dog anbefaler vi, at man bliver i klassen og dermed skaber et fællesskab omkring læsningen.

Sæt et ur til 20 minutter. Uret må gerne være synligt for eleverne, så de ved, hvor længe læsebåndet varer.

Ud over at finde bøger på skolens bibliotek er det oplagt, at man anvender Superbog.dk, som indeholder mere end 300 titler til frilæsning.

Uge 47-51: Analyser reklamer

Lektioner

20

Varighed

5

uger

Analyser reklamer

Målet med forløbet Reklamer (20 lektioner) i iLitt.dk er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af kommercielle og non-kommercielle reklamer og kampagner. I den forbindelse sigtes der til, at eleverne kvalificerer deres fortolkningsevner samt bliver mere reflekterede omkring, hvordan reklamer og kampagner virker og bliver brugt til at sælge et subjektivt budskab.

Forløbet skal lede til en løsningsorienteret produktionsfase, hvor elever løser et autentisk problem på skolen ved hjælp af deres nye viden om appelformer og tegnbaserede virkemidler. Eleverne skal analysere og vurdere forskellige former for kommercielle og non-kommercielle reklamer og kampagner, deres virkning og budskab. I den forbindelse skal eleverne via indlevelse i og refleksion over de forskellige tegnbaserede semiotiske ressourcer, der anvendes, formulere oplevelser og vurderinger af forholdet mellem afsender, medie og modtager, æstetiske virkemidler, appelformer, reklamer og kampagners hensigter og påvirkning af os.

Elevernes Mesterstykke er en reklame, de selv producerer med hjælp fra sitets ressourcer. Produktet har et scenariedidaktisk fundament og retter sig derfor direkte mod den verden, som eleverne befinder sig i. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Uge 1-5: Læserbrev og makkerlæsning

Lektioner

22 +

Varighed

5

uger

Brug forløbet Læserbrev (10-12 lektioner) i iSkriv.dk sideløbende med et makkerlæsningsforløb.

Målet med undervisningsforløbet om læserbreve er at give eleverne forståelse for læserbrevets genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og analysere et læserbrev og at skrive egne læserbreve, hvor de giver udtryk for deres personlige holdninger og bruger argumentation som virkemiddel. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Forløbet kan kobles til udvalgte sekvenser i ovenstående forløb om Reklamer i iLitt.dk. Slutproduktet kan sættes i forbindelse med de læserbreve, eleverne har skrevet i iSkriv.dk, ligesom der i begge forløb er et fokus på argumentationsformer.

Sideløbende arbejder klassen med makkerlæsning. Her læser eleverne med en makker fra et mindre klassetrin, fx fra 3., 4. eller 5. klasse. Varigheden kan variere og forløbet kan strække sig over kortere eller længere tid, men her foreslår vi 2 lektioner om ugen. En del af øvelsen kan udvides til, at de store elever indledningsvis hjælper de mindre med at finde en tekst, fx på skolens bibliotek eller Superbog.dk. Herefter læses der sammen i 15 min ca., hvorefter eleverne taler sammen parvis om det læste.

Uge 6-11: Fantasyfortælling (ferie uge 7/8)

Lektioner

20 +

Varighed

5

uger

Fantasyfortælling

Tag udgangspunkt i forløbet Fantasyfortælling (10-12 lektioner) i iSkriv.dk. Fantasy tilhører den fortællende teksttype, der er kendetegnet ved at have en fremadskridende handling ofte baseret på berettermodellen. Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for fantasyfortællingens genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved at skrive deres egne fantasyfortælling, hvor de anvender genrens specifikke træk, fx portalen, det magiske univers og det forsømte barn som hovedperson. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Ovenstående kan kombineres med forløbet Boganmeldelse i iSkriv.dk (6-8 lektioner). Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Det er oplagt at kombinere forløbene i iSkriv.dk med et arbejde med fantasy-titler (mere end 20) og de tilhørende forståelsesopgaver i Alineas frilæsningsportal Superbog.dk.

Uge 13-17: Lyrik – rap

Lektioner

30

Varighed

5

uger

Lyrik – rap

I dette forløb skal eleverne arbejde med lyrik i form af rap og klassisk digt. De skal i forløbet Per Vers (22 lektioner) i iLitt.dk lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal – kendt som Per Vers – at kende. Dermed bliver de introduceret for to genrer: Rap og biografien. For at blive klogere på Per Vers som kunstner skal eleverne læse og forholde sig til en biografisk tekst, et dagbogs-uddrag af en dag i Pers liv, en række udvalgte raptekster af Per Vers – og de skal se en række video-dagbøger produceret specifikt til dette forløb. Det hele skal, udover at give dem et billede af Per Vers’ univers, inspirere dem til selv at kaste sig ud i Pers favorit-discipliner – nemlig det at freestyle og skrive og fremføre rap.

Mesterstykket, som er elevernes slutprodukt, bliver deres egen rap. Sitets ressourcer understøtter elevernes arbejde med produktionen. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Rapforløbet kombineres med det genrepædagogiske skriveforløb Digt 2 (8-10 lektioner) i iSkriv.dk. Målet med dette forløb er at give eleverne forståelse for digtets genretræk. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved både at kunne genkende og læse et digt samt selv skrive et digt, hvor de bruger den viden om genren, som de har fået. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Uge 18-20: Skriv en myte

Lektioner

12

Varighed

3

uger

Skriv en myte

I forløbet skal eleverne arbejde med myter og selv skrive en myte, stilladseret af forløbet i iSkriv.dk. En myte er en historie, der er blevet fortalt fra mund til mund gennem mange, mange år. Ligesom folkeeventyrene. Myterne handler tit om, hvordan man bør leve sit liv. Om, hvad der er rigtigt og forkert.

Målet med forløbet er at give eleverne forståelse for mytens genretræk. Det får de ved først at læse og analysere to myter og derefter selv skrive én. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved at skrive deres egne myter, hvor de giver udtryk for, at livets leves efter regler, som vi alle må følge. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Uge 21-25: Læsning og læseforståelse

Lektioner

20 +

Varighed

5

uger

Læsning og læseforståelse

Brug forløbet Læsning og læseforståelse (20 lektioner) i iLitt.dk og sæt fokus på elevernes læseudvikling. Eleverne skal i dette kapitel arbejde med læsning og læseforståelse i både skønlitterære og fagtekster fra danskfaget. Det er intentionen, at eleverne gennem en eksplicit undervisning i læsning og læseforståelse bliver bevidste om, hvad der karakteriserer en aktiv læser, hvilke komponenter læseprocessen er sammensat af, og at de får forståelse af, at deres læsekompetence kan udvikles gennem hele skoleforløbet. De skal selvfølgelig også have viden og færdigheder til at forbedre deres læseforståelse og til at blive aktive læsere. Derudover er det et mål, at elevernes skrivning inddrages for at optimere læseforståelsen, både i form af tænkeskrivning og som afslutning i form af præsentationsskrivning, hvor eleverne forholder sig personligt til en læst tekst. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.

Forløbet kan kombineres med Handlingsreferat i iSkriv.dk (10-12 lektioner). Undervisningsforløbet om handlingsreferater adskiller sig fra de øvrige forløb i iSkriv.dk, fordi det er en slags redskabsforløb, som vil kunne indgå i det litteraturarbejde, der foregår i klassen uden for iSkriv.dk. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring, og log direkte ind på forløbet her.