Årsplan 7. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 2014, og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsageligt iLitt.dk, iSkriv.dk, onlineproever.dk og Restudy, som er en del af portalen iDansk udskoling.

I årsplanen opfordrer vi til, at læreren selv supplerer med stof fra andre læremidler – såvel digitale som analoge – for at dække de områder, der ikke er i fokus i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes lektionsangivelser, at der suppleres med individuel læsning og træning, og at læreren byder ind med relevante danskfaglige aktiviteter og benytter sig af mulighederne for at tilpasse form og indhold til den konkrete klasses behov og interesser. Tidsrammen i årsplanen er udvidet en anelse i forhold til angivelserne i forløbsvejledningerne til de enkelte forløb. Derfor er der også tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, hvilket giver læreren en mulighed for at fordele timerne efter temperament. Vores bud på varighed og antal lektioner er under alle omstændigheder vejledende.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne, og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 33-36: Læs og skriv eventyr

Lektioner

 20+

Varighed

 4 uger

Læs og skriv eventyr

Tag udgangspunkt i forløbet Eventyr (20-22 lektioner) i iLitt.dk.  Eventyr er en af de mest læste genrer i folkeskolen, især fordi eventyrerne har meget tydelige genrekoder og selvfølgelig også pga. H.C. Andersens verdensberømmelse. Traditionelt skelnes der mellem folkeeventyr og kunsteventyr. Det primære mål i dette forløb er at udvikle solidt genrekendskab hos eleverne om eventyret, herunder forskellen på folkeeventyr og kunsteventyr.

Eleverne skal lære genren eventyr at kende, kende forskel på genretræk i folkeeventyr og kunsteventyr, kende forskel på flade og runde personer, kunne analysere med aktantmodellen og forstå begrebet aktanter som roller og kunne fremlægge egne overvejelser, tanker, følelser og meninger om eventyr. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse – og særligt dem om komposition og personer – som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Sæt fokus på elevernes egen tekstproduktion inden for genren med forløbet Eventyr i iSkriv.dk (18-20 lektioner). Eleverne arbejder her i et genrepædagogisk perspektiv med at skrive deres egne eventyr.

Eleverne skal kunne opbygge et eventyr efter hjemme-ude-nyt hjem-modellen, kunne bruge eventyrelementer og kunne skrive talesprogspræget og mundret.Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 37-41: Musikvideo

Lektioner

 20+

Varighed

 5 uger

Musikvideo

Følg forløbet Musikvideo (20-22 lektioner) i iLitt.dk. Det primære mål i dette undervisningsforløb er at give eleverne klar og faglig genreforståelse af musikvideoer, herunder de tre grundlæggende typer musikvideoer, den performative, den narrative og den kunstneriske. Musikvideoer er grundlæggende reklamer for den udøvende kunstner, og fokus i forløbet er på, hvordan musikvideoer fortæller. Alle videoerne i forløbet er danske rap-videoer fra forskellige tider, så der er også mulighed for at arbejde litteraturhistorisk med musikvideogenren, ligesom der kan arbejdes med genren rap, også i et litteraturhistorisk perspektiv.

Eleverne skal kunne analysere, fortolke og vurdere musikvideoer med fokus på billede, lyd og tekst, skelne mellem den performative, den narrative og den kunstneriske musikvideo. De skal kunne forholde sig analytisk til billedfortællinger, udvikle deres genrekendskab til musikvideoer og rap, fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer og tilegne sig større viden og bevidsthed om sproglige og visuelle virkemidler. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse samt videoen om musikvideo under ressourcerne til afgangsprøven som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Arbejd sideløbende med grammatik (op til 14 lektioner). Her henviser vi dels til Alineas onlineproever.dk i dansk retskrivning, som rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring. Dels til de mange videoer og tilhørende quizzer om grammatiske emner og komma i Restudy, der kan inddrages som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 43-46: Sociale medier og digitale tekster

Lektioner

 20+

Varighed

 4 uger

Sociale medier og digitale tekster

Følg forløbet Altid på (20-22 lektioner) i iLitt.dk. Formålet med dette forløb er at give eleverne et danskfagligt indblik i nogle af de medier og genrer, mange af dem allerede bruger på deres mobil, tablets eller andre bærbare enheder, dvs. forskellige former for meddelelser, sociale medier og nyhedsmedier. De skal lære om forskellige former for kommunikation og anvende kommunikationskritisk analyse. Der lægges desuden vægt på særlige sproglige og mediemæssige karakteristika ved de forskellige medier og genrer. Konsekvenser, omstændigheder, fordele og ulemper ved i stigende grad altid at være koblet op på mange tjenester bliver også berørt. Som afsluttende opgave skal klassen i fællesskab lave en wiki.

Eleverne skal lære om kommunikation og kommunikationsformer, kunne analysere og fortolke tekster og andre medieudtryk i forskellige genrer og kommunikationsformer, kende og forholde sig til de sproglige karakteristika, der knytter sig til forskellige kommunikationsformer og genrer, forholde sig til sig selv og deres medieforbrug, tage stilling til, hvornår og hvordan man anvender online-kommunikation og forstå og anvende et multimodalt medie som fx Wikipedia, Wikispace og facebook. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver.

Udbyg arbejdet med digitale tekster og kommunikation med forløbet Blog i iSkriv.dk (18-20 lektioner). En blog er en offentlig dagbog på nettet, som kan læses af alle. Den handler ofte om ekspeditioner, rejser, særlige oplevelser eller interesser for film, mode, musik eller andet. Eleverne skal lære genren at kende ved at læse og undersøge en blog, og de skal planlægge og skrive en blog.

Målet for forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de planlægger skriveprocessen og skriver en blog. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, såsom assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 47-51: Faglig læsning og læseforståelse

Lektioner

 22

Varighed

 5 uger

Faglig læsning og læseforståelse

Følg forløbet Faglig læsning og læseforståelse i iLitt.dk (op til 22 lektioner). I forløbet arbejder eleverne med faglig læsning i dansk – for at forbedre læsningen af både fiktion og fagtekster. Det primære mål er at give eleverne en klar og faglig forståelse af, hvordan de kan optimere deres læseforståelse.

Forløbet sigter efter at undervise eksplicit i læsning, så eleverne får forståelsen af, at deres læsekompetence er noget, der kan og skal udvikles gennem hele deres skoleforløb – og ikke kun i skolens første år. I dette forløb arbejder eleverne med faglig læsning og læseforståelse i danskfaget – først generelt og derefter henholdsvis i fiktion og i faglitteratur. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver.

Uge 1-5: 1980’erne og argumenterende tekster

Lektioner

 22+

Varighed

 5 uger

1980’erne og argumenterende tekster

Følg forløbet 1980erne i iLitt.dk (22-24 lektioner). Det primære formål med dette forløb er at give eleverne indsigt og forståelse for perioden 1980’erne og sammenhængen mellem tiden og de forskellige medieudtryk og deres virkemidler. 1980’erne er især kendetegnet ved en række danske lyrikeres markante gennembrud, men også for politisk engagement, velgørenhed, bz’ere og hiphoppere. De forskellige medieudtryk der arbejdes med er alle skabt af unge kunstnere, som forholder sig til tiden og det etablerede. Gennem tekster, billeder og film indkredser dette forløb nogle af de temaer og motiver, der har været mest fremtrædende i 1980’erne.

Eleverne skal lære om det specielle ved perioden 1980’erne og periodens dominerende kendetegn, møde forskellige genrer og medieudtryk og kende deres særlige tidstypiske træk, udvikle forståelse for litteraturen som en mulighed for at afsøge og udfordre grænser, kunne analysere, fortolke og vurdere tekster i forskellige genrer, lære om disse genrers virkemidler og kunne bruge denne viden til analyse, fortolkning og perspektivering, tilegne sig større viden og bevidsthed om sproglige virkemidler og kunne fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Kombiner evt. forløbet om 1980’erne med et genreforløb fra iSkriv.dk. Fordybelse i en argumenterende teksttype, fx debatindlæg eller kommentar, vil egne sig godt i sammenhæng med elevernes arbejde med 1980’ernes politiske toner og samfundskritik. Læs mere om forløbene, se læringsmål og tegn på læring her og her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, såsom assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse. Brug også Restudys videoer om argumentation som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 6-9 (ferie uge 7/8): Fordybelsesområder og grammatik

Lektioner

 12+

Varighed

 3 uger

Fordybelsesområder og grammatik

Eleverne arbejder med at formulere problemformuleringer og fordybelsesområder og fokuserer hermed på den kommende projektopgave (ca. 12 lektioner).

Sideløbende arbejdes med grammatik (op til 14 lektioner): Her henviser vi dels til Alineas onlineproever.dk i dansk retskrivning, som rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring. Dels til de mange videoer og tilhørende quizzer om grammatiske emner og komma i Restudy, der kan inddrages som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 10-11: Projektopgave

Lektioner

 12+

Varighed

2 uger

Projektopgave

Her arbejder eleverne med projektopgaven. Tidspunktet kan variere fra skole til skole.

Uge 13-16: Berettende teksttyper

Lektioner

 18+

Varighed

4 uger

Berettende teksttyper

Sæt fokus på de berettende teksttyper, fx ved at følge forløbene Øjenvidneberetning og Reportage i iSkriv.dk (op til 18 lektioner hver). I forløbet kan eleverne arbejde skriftligt med øjenvidneberetningen, som de drypvist stiftede bekendtskab med i forløbet om 1980’erne i iLitt.dk. Eleverne lærer genren at kende ved at læse og undersøge en øjenvidneberetning og de lærer at planlægge og skrive en øjenvidneberetning. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

I forløbet om reportage får eleverne forståelse for reportagens genretræk. Det får de ved først at læse og analysere to reportager og derefter selv skrive én. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved selv at skrive en reportage, hvor de ved at gengive iagttagelser giver læseren en oplevelse af at være på stedet. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, såsom assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 16-20: Norsk og svensk – det er jättekul!

Lektioner

22+

Varighed

5 uger

Norsk og svensk – det er jättekul!

Følg forløbet Nabosprogene svensk og norsk i iLitt.dk (op til 22 lektioner). I dette forløb skal eleverne arbejde med nabosprogene norsk og svensk. Danmark, Norge og Sverige har historisk set altid haft et had/kærlighedsforhold til hinanden, men uanset de uoverensstemmelser, der har været, har vi stadigvæk i dag et sprogligt og kulturelt fællesskab med vores nordiske naboer. I forløbet arbejder eleverne med norske og svenske avisartikler, lyrik, kortfilm etc. Som afslutning på forløbet kan de vælge at skabe et samarbejde med en klasse fra Norge eller Sverige, hvor de bruger forståelsen af de nordiske sprog i praksis, eller de kan vælge at lave en dokumentarfilm om nabosprogene. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver.

Vælger klassen at etablere et samarbejde med en klasse i et af vores nabolande, er det oplagt at skrive breve – og fokusere på brevgenren. Følg forløbet Personligt brev i iSkriv.dk (op til 18 lektioner). Målet for forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de planlægger skriveprocessen og skriver et personligt brev. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, såsom assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 20-25: Radiomontage

Lektioner

22+

Varighed

5 uger

Radiomontage

Følg forløbet Radiomontage i iLitt.dk (op til 22 lektioner). I dette forløb skal eleverne arbejde med radiomontagen som genre. Radiomontagen præsenterer en måde at fortælle på, som eleverne ofte ikke er særligt bekendt med. Dens lette tilgængelighed samt virkningsfulde klipning giver eleverne en anderledes mulighed for at forstå, hvordan den gode fortælling kan skrues sammen. Inden de for alvor bliver udfordret med analyser af radiomontager, bliver de introduceret for hørebilleder, som var radiomontagens forgænger. Dette gøres for at give eleverne en fornemmelse af, at radiofortællingen har udviklet sig igennem historien. Dermed vil de forståelsesmæssigt stå stærkere, når de møder radiomontagen. Der vil i forløbet være fokus på aktiv lytning og generel auditiv opmærksomhed. Derfor vil der ikke forekomme tekster i dette forløb. Forløbet afsluttes med en opgave, hvor eleverne skal lave deres egen radiomontage.

Eleverne skal opnå kendskab til radiomontage-genren samt hørebilleder, til radioens fortælleformer og fortællemuligheder samt lære at analysere radiomontager og hørebilleder. De trænes i aktiv lytning, i at planlægge egen radiomontage og at gennemføre optagelsen af egen radiomontage. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver.

Herefter foreslår vi en repetition af det stof som har været i fokus gennem skoleåret. I både iLitt.dk og iSkriv.dk er elevernes arbejde gemt i forløbsopsamlingerne og kan hentes frem, evt. til print.