Årsplan 8. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 2014, og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsageligt iLitt.dk, iSkriv.dk, onlineproever.dk og Restudy, som er en del af portalen iDansk udskoling.

I årsplanen opfordrer vi til, at læreren selv supplerer med stof fra andre læremidler – såvel digitale som analoge – for at dække de områder, der ikke er i fokus i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes lektionsangivelser, at der suppleres med individuel læsning og træning, og at læreren byder ind med relevante danskfaglige aktiviteter og benytter sig af mulighederne for at tilpasse form og indhold til den konkrete klasses behov og interesser. Tidsrammen i årsplanen er udvidet en anelse i forhold til angivelserne i forløbsvejledningerne til de enkelte forløb. Derfor er der også tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, hvilket giver læreren en mulighed for at fordele timerne efter temperament. Vores bud på varighed og antal lektioner er under alle omstændigheder vejledende.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne, og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 33-36: Billedsprog og metaforer

Lektioner

24

Varighed

 4 uger

Billedsprog og metaforer

Følg forløbet Billedsprog og metaforer i iLitt.dk (24 lektioner). Det primære mål i dette forløb er at give eleverne klar og faglig forståelse af billedsprog og metaforer og deres betydning i sprog og kommunikation. Gennem en række eksempler i dagligsproget, artikler og digte spores eleverne ind på billedsprog og metaforer, og med diskussioner reflekteres over begrebets uklare grænser. Som et sekundært mål arbejder eleverne også i dybden med forskellige genrer (lyrik, rap, artikler og dagligsprog).

Eleverne lærer begrebet billedsprog at kende, de skal kunne skelne mellem metafor, sammenligning og metonymi og være bevidste om, at der er glidende overgange mellem begreberne. De lærer at skelne mellem forskellige typer metaforer og opnår om, hvor udbredt billedsprog er i sprog, og de møder forskellige genrer og genkender deres karakteristika. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Brug også Restudys videoer om tekstanalyse – og særligt den om billedsprog – som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 37-41: Læs og skriv noveller

Lektioner

24+

Varighed

5 uger

Læs og skriv noveller

Tag udgangspunkt i forløbet Novellen i iLitt.dk (op til 24 lektioner). Formålet med dette undervisningsforløb er at give eleverne forståelse af genren novelle og sætte fokus på centrale indfaldsvinkler til analyse og fortolkning af ældre og nyere noveller. Gennem arbejdet med ældre og nyere noveller spores eleverne ind på udviklingen af genren, dens virkemidler og former. Som et sekundært mål kommer eleverne også til at arbejde med ældre sprog og sprogbrug. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Eleverne arbejder i iLitt.dk særligt med analyse og fortolkning af noveller. Ved at koble forløbet med de to genrepædagogiske skriveforløb Novelle 1 og Novelle 2 i iSkriv.dk (op til 20 lektioner), konsoliderer eleverne deres viden og færdigheder i en egen tekstproduktion.

Formålet med forløbene er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal kunne opbygge en novelle med konflikt, vendepunkt/vendepunkter, klimaks og slutning, kunne skrive med variation i fortælletempo, kunne beskrive personer og miljøer, kunne bruge sproglige virkemidler som sammenligninger, metaforer, gentagelser og sanselige beskrivelser og kunne bruge variation af periodelængde som et virkemiddel. Læs mere om forløbene, se læringsmål og tegn på læring her og her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 43-46: Forfatterskab – Benny Andersen

Lektioner

24

Varighed

4 uger

Forfatterskab – Benny Andersen

Følg forløbet Benny Andersen i iLitt.dk (op til 24 lektioner). Det primære mål i dette forløb er at give eleverne en klar forståelse af Benny Andersens mangfoldige forfatterskab, herunder særligt fokus på det sproglige. Eleverne arbejder med forskellige tekster og genrer og arbejder således også med deres genreforståelse.

Eleverne skal have viden om Benny Andersen som nutidig og central forfatter i dansk litteratur gennem flere årtier og forholde sig til hans forfatterskab, de skal kunne analysere, fortolke og vurdere tekster i forskellige genrer og udvikle deres genrekendskab til lyrik og noveller. I forløbet kommer eleverne til at tage stilling til problemstillinger og temaer i forfatterskabet, og de skal fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer, tilegne sig større viden og bevidsthed om sproglige virkemidler, få indblik i den modernistiske tradition og periode og kunne udtrykke sig i ord, lyd og billeder om Benny Andersen. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 47-51: Rap og grammatik, dér

Lektioner

24+

Varighed

5 uger

Rap og grammatik, dér

Følg forløbet Dansk Rap i iLitt.dk (op til 24 lektioner). I dette forløb skal eleverne arbejde med dansk rap som lyrisk genre. De vil stifte bekendtskab med en håndfuld nyere danske rappere, og gennem en forståelse af dansk raps historie og lyrisk analyse får de en dybere og bredere forståelse for deres tekster – eleverne skal udvikle deres genrekendskab. Derudover arbejder eleverne med at lege med sproget og bruge det kreativt og nyskabende på samme måde som de danske rappere. På den måde skal de udvikle en fornemmelse for sprogets magi.

Eleverne skal i forløbet opnå kendskab til dansk rap som lyrisk genre og til en håndfuld danske rappere og deres lyriske særpræg og kvaliteter. Eleverne skal lære at analysere danske rap-tekster og lyrik generelt ud fra forskellige værktøjer og metoder, de får indsigt i rappens historie i USA og i Danmark, og de bliver trænet i kreativ leg med sproget og lyrik-genren. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning, ligesom videoerne om Lyrikanalyse og Musikvideo under Restudys ressourcer til afgangsprøven kan være gode at inddrage.

Arbejd sideløbende med grammatik (op til 14 lektioner). Her henviser vi dels til Alineas onlineproever.dk i dansk retskrivning, som rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring. Dels til de mange videoer og tilhørende quizzer om grammatiske emner og komma i Restudy, der kan inddrages som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 1-5: Terminsprøver og nyhedsartikel

Lektioner

20+

Varighed

5 uger

Terminsprøver og nyhedsartikel

Terminsprøver og datoer herpå kan variere fra skole til skole, men i den udstrækning prøverne fokuserer danskfagligt på retstavning, læsning og skriftlig fremstilling, anbefaler vi at arbejde med Alineas onlineproever.dk i dansk retskrivning. Sitet gør det nemt og motiverende for både lærer og elever at forberede sig til afgangsprøven i dansk retskrivning. Sitet indeholder 30 retskrivningsprøver i 3 niveauer, der nøje svarer til ministeriets prøve i retskrivning.

Prøverne rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring. Vi anbefaler at følge op med undervisning og træning inden for de områder, eleverne har problemer med, fx med Alineas Stavevejen, som kombinerer analogt og digitalt materiale, og Restudys videoer om grammatiske emner og afgangsprøverne.

iSkriv.dk tilbyder en lang række prøveopgaver i skriftlig fremstilling inden for forskellige genrer – nyhedsartikel, dagbog, essay osv. Eleverne klædes på til prøvesituationen og kan evt. skrive opgaven. Vælg Prøveopgaver i topmenuen i iSkriv. Brug også videoerne om afgangsprøverne i i Restudy.

Følg sideløbende forløbet Nyhedsartikel 2 i iSkriv.dk (op til 18 lektioner). Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en nyhedsartikel. Eleverne skal lære, hvilke dele en nyhedsartikel består af, hvilken betydning de enkelte dele i en nyhedsartikel har, hvordan en artikel er struktureret efter nyhedstrekanten, have kendskab til nyhedskriterier, vide, hvilket sprog der anvendes i nyhedsartikler og vide, at formålet med en nyhedsartikel er at give oplysninger om en nyhed. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 6-9 (ferie uge 7/8): Fordybelsesområder

Lektioner

12+

Varighed

3 uger

Fordybelsesområder

Eleverne arbejder med at formulere problemformuleringer og fordybelsesområder og fokuserer hermed på den kommende projektopgave (ca. 12 lektioner).

Sideløbende arbejdes med grammatik (op til 14 lektioner): Her henviser vi dels til Alineas onlineproever.dk i dansk retskrivning, som rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring. Dels til de mange videoer og tilhørende quizzer om grammatiske emner og komma i Restudy, der kan inddrages som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 10-11: Projektopgave

Lektioner

12+

Varighed

2 uger

Projektopgave

Her arbejder eleverne med projektopgaven. Tidspunktet kan variere fra skole til skole.

Uge 13-16: 00’erne og erindring

Lektioner

24+

Varighed

4 uger

00’erne og erindring

Følg forløbet 00’erne i iLitt.dk (op til 24 lektioner), og afslut arbejdet med at arbejde med genren erindring. Det primære formål med forløbet om 00’erne er, gennem arbejde med tekster og andre medieudtryk, at give eleverne en forståelse af perioden 00’ernes mest fremtrædende motiver og temaer. Som et sekundært mål kommer eleverne også til at arbejde med sproglige og stilistiske virkemidler.

Eleverne skal lære om det specielle ved perioden 00’erne, forstå, at en periode ikke er nøjagtigt tidsmæssigt afgrænset, lære særlige sproglige og stilistiske træk at kende, møde forskellige genrer og medieudtryk og kende deres særlige tidstypiske træk, og de skal lære om disse genrers virkemidler og kunne bruge denne viden til analyse, fortolkning og perspektivering. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Afslut forløbet med at gå i dybden med den berettende teksttype erindring i iSkriv.dk (op til 18 lektioner), fx med udgangspunkt i elevernes egen erindring om 00’erne eller tiden efter. Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en erindring. Eleverne skal kunne skrive en startsætning, der fanger læserens opmærksomhed, lære at opbygge en erindring med en begyndelse, en midte og en slutning, at skrive personlige kommentarer/reflektere over den oplevelse, erindringen handler om, bruge præcise handleverber, der danner billeder hos læseren, bruge tidsadverbier/konjunktioner, der udtrykker tidsforløb og lære at skrive scenisk med detaljer, der taler til flere sanser. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, såsom assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 17-21: Forfatterskab – Herman Bang

Lektioner

24

Varighed

5 uger

Forfatterskab – Herman Bang

Følg forløbet Herman Bang i iLitt.dk (op til 24 lektioner). Det primære mål for dette forløb er at eleverne skal lære Herman Bangs forfatterskab og særlige skrivestil at kende. De skal arbejde med hans noveller og journalistik, og de vil derigennem få et indblik i hans liv og den tid, han levede i. Med udgangspunkt i impressionismen tages fat på Bangs banebrydende journalistik og skrivefigurerne i hans noveller. Da det i forvejen er en barriere for eleverne at skulle læse ældre tekster, er alle tekster i forløbet redigeret til moderne retskrivning. Ord, vendinger, ordstilling og sprogbrug er bevaret i deres originale form, så eleverne får indtryk af ældre sprog og sprogbrug. Læsemæssigt er det også et mål for dette forløb, at få eleverne til at læse langsomt og reflekterende.

Eleverne skal arbejde med ældre sprog og sprogbrug, lære om litteraturhistoriske sammenhæng, lære om det underspillede og underforståede i tekster, kende impressionistiske stiltræk, lære Bangs særlige journalistik at kende, analysere og fortolke novelletekster, kende udviklingen i Herman Bangs forfatterskab og kunne fremlægge dine oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver.

Uge 22-25: Brevgenren og prøvetræning

Lektioner

18+

Varighed

4 uger

Brevgenren og prøvetræning

Følg forløbet Personligt brev i iSkriv.dk (op til 18 lektioner). Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive et personligt brev. Eleverne skal kunne skrive modtagerrettet, tilpasse sprog og indhold efter situationen, tilpasse tonen i brevet efter modtager og situation, skrive personligt med brug af kommentarer, skrive hverdagsagtigt med brug af adverbier og opbygge et personligt brev. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, såsom assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Forberedelse til afgangsprøverne i mundtlig og skriftlig dansk

Eleverne kan her arbejde med Alineas onlineproever.dk i dansk retskrivning. Sitet gør det nemt og motiverende for både lærer og elever at forberede sig til afgangsprøven i dansk retskrivning. Sitet indeholder 30 retskrivningsprøver i 3 niveauer, der nøje svarer til ministeriets prøve.

Prøverne rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring.

iSkriv.dk tilbyder en lang række prøveopgaver i skriftlig fremstilling inden for forskellige genrer – nyhedsartikel, dagbog, essay osv. Eleverne klædes på til prøvesituationen og kan evt. skrive opgaven. Vælg Prøveopgaver i topmenuen i iSkriv. Brug også videoerne om afgangsprøverne i i Restudy.

Eleverne vil have glæde af at bruge noterne fra deres forløbsopsamlinger, ligesom assistenter og værktøjer kan indgå i deres forberedelse til både mundtlige og skriftlige prøver. På Restudy ligger en lang række ressourcer til repetition og prøveforberedelse, og eleverne kan teste deres viden i de tilknyttede quizzer.