Årsplan 9. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen rammesætter det praktiske og didaktiske arbejde med Fælles Mål 2014, og den henter sit faglige udgangspunkt i Alineas digitale læremidler, hovedsageligt iLitt.dk, iSkriv.dk, onlineproever.dk og Restudy, som er en del af portalen iDansk udskoling.

I årsplanen opfordrer vi til, at læreren selv supplerer med stof fra andre læremidler – såvel digitale som analoge – for at dække de områder, der ikke er i fokus i dette forslag.

Det ligger indforstået i forløbenes lektionsangivelser, at der suppleres med individuel læsning og træning, og at læreren byder ind med relevante danskfaglige aktiviteter og benytter sig af mulighederne for at tilpasse form og indhold til den konkrete klasses behov og interesser. Tidsrammen i årsplanen er udvidet en anelse i forhold til angivelserne i forløbsvejledningerne til de enkelte forløb. Derfor er der også tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, hvilket giver læreren en mulighed for at fordele timerne efter temperament. Vores bud på varighed og antal lektioner er under alle omstændigheder vejledende.

Alinea udvikler hele tiden nye forløb til portalerne, og derfor vil årsplanerne løbende blive justeret og opdateret.

Uge 33-36: Danmarksbilleder og essay

Lektioner

24+

Varighed

4 uger

Danmarksbilleder og essay

Tag udgangspunkt i forløbet Danmarksbilleder i iLitt.dk (op til 24 lektioner). I dette forløb er fokus på Danmarksbilleder i litteraturen – i lyrik, raptekster, billeder, malerier, dokumentarfilm, reklamefilm og kortfilm, og avisartikler. Det vil sige en række tekster og billeder mv. fra forskellige perioder, som er kendetegnet ved at præsentere et syn på Danmark – et Danmarksbillede. Målet med forløbet er at give eleverne en forståelse for, at kunsten og litteraturen er en måde at udforske os selv på. Sekundært er det målet at udvikle elevernes genreforståelse.

Eleverne skal udvikle forståelse for litteraturen som en mulighed for at udtrykke holdninger, kunne tolke synet på Danmark og det danske ud af teksterne, udvikle indsigt i forskellige litterære perioders særlige kendetegn, kunne analysere, fortolke og vurdere tekster i forskellige genrer og fra forskellige perioder, udvikle deres genrekendskab til lyrik, dokumentarfilm, kortfilm, reklamefilm, billedkunst og avisartikler, forholde sig til og tage stilling til problemstillinger, kunne fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer og tilegne sig større viden og bevidsthed om sproglige virkemidler. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, såsom interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver.

Kombiner forløbet Danmarksbilleder med Essay 2 i iSkriv.dk (op til 18 lektioner). Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive et essay. Eleverne skal have en forståelse for essayet som genre, kende genretrækkene for et essay og kunne skrive et essay, hvor de reflekterer over et emne, fx Mit Danmarksbillede. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx interaktive assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 43-46: Intertekstualitet

Lektioner

24

Varighed

4 uger

Intertekstualitet

Følg forløbet Intertekstualitet i iLitt.dk (op til 24 lektioner). Det primære mål i dette undervisningsforløb er at give eleverne klar og faglig forståelse af intertekstualitet og dets uklare grænser, så det kan anvendes i tolkning af tekster mv. Gennem en række tekster og billeder fra forskellige genrer spores eleverne ind på intertekstualitetens betydning som virkemiddel, og med diskussioner reflekteres over begrebets uklare grænser – det er nogle gange svært at afgøre, om der er tale om intertekstualitet, parodi eller pastiche (efterligning). Som et sekundært mål arbejder eleverne også i dybden med forskellige genrer (sange, personlig erindring, kronik, rap, malerier og tegninger og lyrik).

Eleverne skal lære begrebet intertekstualitet at kende, forstå, at begrebet har flydende grænser, kende forskel på intertekstualitet, pastiche og parodi, anvende begrebet intertekstualitet i teksttolkning og møde forskellige genrer og genkende deres karakteristika (sange, personlig erindring, kronik, rap, malerier, tegninger og lyrik). Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 47-51: Forfatterskab – Jesper Wung-Sung

Lektioner

24+

Varighed

5 uger

Forfatterskab – Jesper Wung-Sung

Tag udgangspunkt i forløbet Jesper Wung Sung i iLitt.dk (op til 24 lektioner). Formålet med dette forløb er at give eleverne et indblik i og viden om Jesper Wung-Sungs forfatterskab, herunder især hans sproglige eksperimenter og udvikling. Eleverne arbejder med tekster fra forskellige perioder af forfatterskabet, samt en film og en billedroman, og får således også udvidet deres genreforståelse.

Eleverne skal have viden om Jesper Wung-Sung som nutidig forfatter af ungdomslitteratur, kunne analysere, fortolke og vurdere noveller, romaner, film og billedromaner, udvikle deres genrekendskab til noveller, romaner og spillefilm, kunne fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer, tilegne sig større viden og bevidsthed om sproglige, visuelle og filmiske virkemidler samt forholde sig til og tage stilling til problemstillinger og temaer i forfatterskabet. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Eleverne arbejder med flere noveller i forløbet om Jesper Wung-Sungs forfatterskab. Følg forløbet Novelle 2 i iSkriv.dk, og lad eleverne gå i dybden med novellegenren og selv skrive en (op til 18 lektioner).

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal kunne opbygge en novelle med konflikt, vendepunkt/vendepunkter, klimaks og slutning, kunne skrive med variation i fortælletempo, kunne beskrive personer og miljøer direkte og indirekte, kunne bruge sproglige virkemidler, kunne bruge variation af periodelængde som et virkemiddel og kunne anvende direkte og indirekte tale som et virkemiddel. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 1-5: Terminsprøver og projektopgave

Lektioner

20+

Varighed

5 uger

Terminsprøver og projektopgave

Terminsprøver og datoer herpå kan variere fra skole til skole, men i den udstrækning prøverne fokuserer danskfagligt på retstavning, læsning og skriftlig fremstilling, anbefaler vi at arbejde med Alineas onlineproever.dk i dansk retskrivning. Sitet gør det nemt og motiverende for både lærer og elever at forberede sig til afgangsprøven i dansk retskrivning. Sitet indeholder 30 retskrivningsprøver i 3 niveauer, der nøje svarer til ministeriets prøve i retskrivning.

Prøverne rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring. Vi anbefaler at følge op med undervisning og træning inden for de områder, eleverne har problemer med, fx med Alineas Stavevejen, som kombinerer analogt og digitalt materiale, og Restudys videoer om grammatiske emner og afgangsprøverne.

iSkriv.dk tilbyder en lang række prøveopgaver i skriftlig fremstilling inden for forskellige genrer – nyhedsartikel, dagbog, essay osv. Eleverne klædes på til prøvesituationen og kan evt. skrive opgaven. Vælg Prøveopgaver i topmenuen i iSkriv. Brug også videoerne om afgangsprøverne i i Restudy.

Projektopgave (uge 3-5)

Datoerne kan variere fra skole til skole. Eleverne arbejder i dybden med deres problemorienterede arbejde og fremlæggelser.

Uge 6-9 (ferie uge 7/8): Berettende tekst – formelt brev

Lektioner

18+

Varighed

3 uger

Berettende tekst – formelt brev

Følg forløbet Formelt brev i iSkriv.dk (op til 18 lektioner). Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive et formelt brev. Eleverne skal kunne skrive modtagerrettet, tilpasse sprog og indhold efter situationen, tilpasse tonen efter modtager og situation, vide hvilke typer af henvendelser, der regnes med til et formelt brev og kende opsætningen af et formelt brev. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Det vil være oplagt at udvide arbejdet med forløbet Personligt brev i Skriv.dk og derigennem opnå en samlet, bred forståelse af teksttypens karakteristika. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 10-13 (ferie uge 12): De syv dødssynder

Lektioner

24

Varighed

3 uger

De syv dødssynder

Følg forløbet De syv dødssynder i iLitt.dk (op til 24 lektioner). De syv dødssynder har siden middelalderen været brugt som motiv i litteratur og billeder. Med udgangspunkt i dette og i, at synderne i moderne kulturkritik er blevet udråbt som dyder, lægges op til analyse af malerier, kortprosa, rap, kommentarer, noveller, artikler og kortfilm. Det skal give en forståelse af begrebet motiv, og det skal give en forståelse af, hvordan motiver går igen i og på tværs af tekster, og der er mulighed for at samle op og trække tråde til begrebet intertekstualitet, som klassen evt. har arbejdet med tidligere på året. Endvidere arbejdes med elevernes genrekendskab.

Eleverne skal forstå og anvende begrebet motiv, forstå og anvende De syv dødssynder som motiv i tolkningen af tekster, kende forskel på motiv og tema, analysere, fortolke og vurdere tekster i forskellige genrer, udvikle deres genrekendskab til kortprosa, billeder, raptekst, noveller, kommentar, kortfilm og artikler, forholde sig til og tage stilling til problemstillinger, fremlægge deres oplevelser, meninger og holdninger gennem forskellige udtryksformer og tilegne sig større viden og bevidsthed om sproglige virkemidler. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Eleverne kan hente hjælp i iLitt.dk’s mange ressourcer, fx interaktive assistenter, fagbokse, noteredskaber og meget andet. Alt arbejde, eleven laver i sitet, gemmes og kan senere hentes frem som et struktureret noteredskab, fx til brug ved repetition og prøver. Brug også Restudys videoer om tekstanalyse som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Uge 14-17: Grammatik og berettende tekst: Dagbog

Lektioner

24+

Varighed

4 uger

Grammatik og berettende tekst: Dagbog

Grammatik (op til 14 lektioner) – repetition og genopfriskning ift. retskrivningsprøven. Her henviser vi dels til Alineas onlineproever.dk i dansk retskrivning, som rettes automatisk, og der gives karakter. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt, hvor der er behov for forbedring. Dels til de mange videoer og tilhørende quizzer om grammatiske emner og komma i Restudy, der kan inddrages som en del af klasseundervisningen, til gruppearbejde, lektiecafé eller almindelig forberedelse og flipped learning.

Arbejd sideløbende med forløbet Dagbog i iSkriv.dk (op til 18 lektioner) og gå i dybden med endnu en teksttype inden for berettende genrer. Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de kan skrive en dagbog. Eleverne skal lære, at skrive som en anden person ud fra oplysninger om personen, skrive kommentarer og reflektere over en hændelse, bruge adjektiver i udtryk for følelser, skrive personligt med brug af adverbier, udbrud, ufuldstændige sætninger o.a. Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

iSkriv.dk understøtter den faglige proces med en række ressourcer, fx assistenter, værktøjer og genreplakater (til print), og Sprogkassen byder på relevante sproglige emner til fordybelse.

Uge 18-25: Repetition, læseferie og prøver

Varighed

 8 uger

Repetition, læseferie og prøver

Folkeskolens skriftlige afgangsprøver og repetition af udvalgt stof fra det forgangne skoleår. Eleverne vil have glæde af at bruge noterne fra deres forløbsopsamlinger, ligesom assistenter og værktøjer kan indgå i deres forberedelse til både mundtlige og skriftlige prøver. På Restudy ligger en lang række ressourcer til repetition og prøveforberedelse, og eleverne kan teste deres viden i de tilknyttede quizzer.